Etableringen af ni kunstige øer ud for Avedøre Holme risikerer at få store natur- og miljømæssige konsekvenser

Det mener Danmarks Naturfredningsforening, der bakker op om syv Køge Bugt-kommuners modstand mod at anlægge de kunstige øer kaldet Holmene. DN's præsident Maria Reumert Gjerding og alle formænd for DN's afdelinger i kommunerne langs bugten har derfor henvendt sig til det nye folketing med en appel om, at man ikke tager beslutning om gigaprojektet, før man kender alle konsekvenserne. ”Vores konkrete anke er, at ingen af de potentielle konsekvenser er undersøgt, hvorfor man i dag ikke har et reelt billede af påvirkningens omfang. Hvor meget vil det skade, og er påvirkningen så omfattende, at det vil være mere fornuftigt at placere projektet på land? Det sidste særligt i lyset af, at der på land er uudnyttet erhvervsareal af mindst samme størrelse, mens vi også ved, at det er muligt at modernisere Lynetten på stedet, hvilket må spare en masse ressourcer”, hedder det i henvendelsen til Miljø- og Fødevareudvalget og Transportudvalget i Folketinget. Brevet er også bragt som debatindlæg i Altinget. https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/dn-formaends-boen-til-nyt-folketing-vent-med-beslutning-om-gigantprojekt-foer-vi-kender-konsekvenserne DN arbejder for at Køge Bugt bliver en del af den kommende marine naturnationalpark Øresund. Etablering af Holmene og den massive påvirkning det vil have på havnaturen i Køge Bugt er ikke foreneligt med beskyttelse af Køge Bugt og den generelle beskyttelse af hele Øresunds unikke havnatur, mener DN. Hvidovre og Københavns kommuner står bag ønsket om Holmene. Planerne blev offentliggjort 2019 og fik støtte af den daværende VLAK-regering. Projektet vil omdanne 3,2 millioner kvadratmeter hav til ni kunstige øer for at skabe plads til et nyt industri- og erhvervsområde, som skal give plads til cirka 380 virksomheder og 12.000 arbejdspladser – nogenlunde det samme som i dag på Avedøre Holme. Øerne skal blandt andet huse Danmarks største rensningsanlæg Lynetten, som man vil flytte fra København til Køge Bugt. Holmene, og flytning af rensningsanlægget, er imidlertid en ualmindelig dårlig ide. Det siger syv Køge Bugt-kommuner; Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Greve, Solrød, Køge og Stevns fuldstændig enstemmigt. De frygter for konsekvenserne for en i forvejen lidende Køge Bugt. For at realisere anlægget af de ni kunstige øer skal der dumpes mere end 47,2 mio. tons jord (eller 23,6 mio. kubikmeter) jord i havet. I et notat fra DN’s eksperter i havmiljø, Therese Nissen og Henning Mørk Jørgensen, hedder det, at en så stor fjernelse af havbund vil få negative konsekvenser for den lokale biodiversitet, idet havbund og dermed levesteder for marine arter fjernes. Etableringen af Holmene vil fjerne et stort område med ålegræs, hvor dækningsgraden flere steder er tæt på 100 procent. Udbredelsen af ålegræs er så sent som i november 2022 blevet verificeret af Foreningen Køge Bugt Stenrev ved brug af en undervandsdrone. Ålegræs anvendes som indikator for god økologisk tilstand. Derudover er ålegræs en meget vigtig naturtype, der både er opvækstområde for fiskeyngel, kan dæmpe bølgeenergien og lagre og binde store mængder CO2, kulstof og næringsstoffer i havbunden. 14.01.2023